A. Zakres obowiązywania i postanowienia wstępne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) hubergroup Polska Sp. z o.o. (hgPL) z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Nowa 27, Nowa Wieś Wrocławska; 55-080 Kąty Wrocławskie,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000148075, NIP: 8941012991, REGON: 930449823, BDO: 000118436, kapitał zakładowy w wysokości 10 milionów zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie hgPL.

2. Uregulowania odmienne do postanowień OWS wymagają zgodnych oświadczeń woli hgPL i Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

3. Użyte w OWS określenia oznaczają:

 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży hubergroup Polska Sp. z o.o.
 • Dostawca lub hgPL – hubergroup Polska Sp. z o.o.
 • Kupujący – podmiot, który kupuje Towary od Dostawcy na podstawie umowy sprzedaży w celu innym niż dalsza odsprzedaż
 • Towar – towary sprzedawane przez hgPL w ramach umowy z Kupującym
 • Dostawa – przez Dostawę rozumie się dostawę bądź odbiór Towarów, w zależności od przyjętego przez strony sposobu przekazania Towarów Kupującemu.

B. Zamówienie

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego, złożone w odpowiedzi na ofertę Dostawcy. Oferta Dostawcy zawiera indywidualny cennik dedykowany dla danego Kupującego. Jeżeli cena danego Towaru nie znajduje się w indywidualnym cenniku, obowiązująca będzie cena wskazana w potwierdzeniu zamówienia Dostawcy, złożonym w odpowiedzi na zamówienie Kupującego.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest tożsame z akceptacją niniejszych OWS.

3. Zamówienie Kupującego winno zawierać co najmniej:

 • dane Kupującego wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego
 • numer zamówienia i datę zamówienia,
 • rodzaj, typ i oznaczenie produktu,
 • ilość produktów każdego typu/rodzaju,
 • miejsce dostawy,
 • planowany termin dostawy lub odbioru przez Kupującego.

4. Kupujący odpowiada za prawdziwość i prawidłowość danych zawartych w zamówieniu oraz załączonych do zamówienia  dokumentów.

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z momentem mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę.

6. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie za pośrednictwem elektronicznego sytemu obsługi Klienta (ESOK) lub poczty elektronicznej na adres elektroniczny zamowienia@hubergroup.com. Postanowienie to dotyczy w szczególności zamówień i potwierdzeń zamówień.

7. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.

8. Dostawca zastrzega sobie z tytułu procesu produkcyjnego prawo do dostarczenia ilości +/- 2,5% dla produktów offsetowych i odpowiednio +/-10% dla produktów fleksograficznych w stosunku do zamówienia. Ustala się, że tak dostarczona ilość jest zgodna z zamówieniem.

9. Dostawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w   przypadku zaległości płatniczych Kupującego.

10. Pierwsze trzy dostawy do Kupującego realizowane są za przedpłatą bądź za pobraniem.

 

C. Dostawa

1. Bieg terminu Dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób opisany w punkcie B.6. powyżej.

2. Jeśli po potwierdzeniu zamówienia Kupujący zgłosi dodatkowe żądania dotyczące zamówienia, w tym żądanie dokonania zmian w zamówionym Towarze, takie żądanie traktuje się jak złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku ustalony w pierwotnym potwierdzeniu zamówienia termin Dostawy nie wiąże hgPL i zostanie wyznaczony nowy termin Dostawy.

3. Dostawa będzie się odbywać na koszt i ryzyko Dostawcy lub Kupującego, zgodnie z postanowieniami oferty.

4. W przypadku dostawy na koszt Kupującego odbiór zamówionego Towaru powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty powiadomienia Kupującego o możliwości odebrania Towaru. Nieodebranie Towaru przez Kupującego w terminie 30 dni od powiadomienia przez Dostawcę upoważnia Dostawcę do jego sprzedaży innemu podmiotowi.

5. Kupujący nie może odmówić przyjęcia Towarów dostarczonych zgodnie z własnym zamówieniem.

6. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze do sprawdzenia Towaru pod względem asortymentowym, ilościowym oraz, o ile to możliwe, pod względem jakościowym. Jeżeli sprawdzenie pod względem jakościowym nie jest możliwe przy odbiorze, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Towar w możliwie najkrótszym czasie.

7. Kupujący potwierdza odbiór Towaru na dowodzie wydania  lub  na fakturze. Podpis osoby działającej w imieniu Kupującego na dokumencie odbioru/dostawy Towaru, stanowi dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego w rozumieniu przepisu art. 485 § 2a kpc.

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z Dostawcy na Kupującego z chwilą otrzymania Towaru przez Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu.

9. Jeżeli strony uzgodnią, że transport będzie odbywał się na ryzyko Dostawcy, w przypadku, gdy otrzymana przez Kupującego przesyłka jest uszkodzona, warunkiem możliwości uznania reklamacji przez Dostawcę jest złożenie wraz z reklamacją kopii listu przewozowego zawierającego adnotację o rodzaju szkody; adnotacja ta winna zostać podpisana przez kierowcę, który dostarczył Towar. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

 

D. Cena i warunki płatności

1. Ceny podane przez hgPL odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości Towaru. Cena podana w ofercie lub ustalona w umowie nie zawiera podatku VAT.

2. hgPL zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jeżeli od dnia ogłoszenia oferty do dnia złożenia zamówienia przez Kupującego upłynie okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc.

3. Zapłata na rzecz Dostawcy następuje na podstawie faktury w terminie i na rachunek bankowy wskazane przez Dostawcę  fakturze.

4. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą za dostarczony Towar.

5. Kupujący nie ma prawa bez zgody hgPL do zatrzymania, ani złożenia oświadczenia o potrąceniu jakiejkolwiek należności względem  hgPL zarówno z tytułu sprzedaży jak i innych stosunków prawnych.

6. Roszczenia Kupującego wobec hgPL nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody hgPL.

E. Gwarancja

1. Dostawca udziela Kupującemu gwarancji na swoje Towary na czas określony szczegółowo na etykietach produktów lub w oficjalnych deklaracjach hgPL udostępnianych na życzenie Klienta.

2. Przy każdej Dostawie Kupujący otrzyma fakturę, która jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym. Gwarant zobowiązuje się wobec Kupującego do usuwania wad fizycznych dostarczonego Towaru, jakie ujawnią się w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje żadnych innych świadczeń na rzecz Kupującego.

F. Jakość Towarów / reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad otrzymanego Towaru, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym hgPL niezwłocznie – najpóźniej w terminie 2 dni od daty stwierdzenia wady. Zgłoszenie późniejsze nie będzie honorowane przez Dostawcę.

2. Stwierdzenie wady po upływie terminu ważności Towaru wyklucza wszelkie roszczenia reklamacyjne Kupującego.

3. Reklamacja dla swej ważności wymaga zgłoszenia w formie pisemnej na papierze firmowym Klienta lub formularzu hgPL, z wyszczególnieniem danych dotyczących zgłoszenia: indeks, nr partii, ilość reklamowanego towaru, numer zamówienia lub faktury oraz powód reklamacji.

4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez hgPL, Kupujący zobowiązany jest przechowywać Towar w oryginalnych opakowaniach w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub zniszczenie.

5. W przypadku wykorzystania wadliwego Towaru bądź poddania go dalszej obróbce Kupujący traci prawo do reklamowania Towaru.

6. W ramach zgłoszenia reklamacyjnego Klient udostępni hgPL wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania reklamowanego Towaru, technologii druku oraz dalszej obróbki wytworzonego Towaru. 

7. hgPL może wstrzymać się z realizacją roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

 

G. Odpowiedzialność

1. hgPL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem lub użytkowaniem Towaru, używanie Towarów, które posiadają widoczne wady lub są zepsute, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich, także w przypadku, gdy Kupujący lub osoba trzecia dokonali zmian w Towarze. 

2. hgPL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zastosowania przez Kupującego dostarczonego Towaru niezgodnie z jego technicznym przeznaczeniem, a w szczególności z kartą techniczną produktu. Karty techniczne wszystkich produktów hgPL udostępnione są na stronie internetowej pod adresem:  https://www.hubergroup.com/ Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek użycia Towarów posiadających widoczne wady. Przez widoczne wady rozumie się w szczególności:

 • kożuchy na farbie;
 • grudki/zanieczyszczenia w farbie;
 • niejednorodność farby (nieprawidłowo wymieszana farba);
 • żelowanie/polimeryzacja farby i lakieru;
 • rozwarstwienie farby/lakieru;
 • przymrożone opakowania;
 • błędnie oznakowane farby (zła etykieta, niezgodna z zawartością opakowania);
 • źle wydany Towar (niezgodny z Zamówieniem Kupującego);
 • przeterminowany Towar, który Kupujący dostał lub u niego się przeterminował;

3. Ponadto przed wydrukowaniem nakładu Kupujący winien upewnić się, że zamówione Towary odpowiadają charakterowi ich zamierzonego użycia przez Kupującego.

4. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta informacji wymienionych w punkcie F.6. powyżej, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad Towaru jest ograniczona do wysokości wartości netto reklamowanego Towaru.

5. Kupujący ponosi ryzyko losowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru od momentu jego wydania (art. 612 K.C. w związku z art. 548 K.C.).

6. Ani Dostawca, ani Kupujący, nie odpowiadają za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie wynikających z  niniejszych OWS obowiązków, innych niż obowiązek zapłaty, w zakresie w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane zajściem przypadku siły wyższej. Przez przypadek siły wyższej rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wpływ na wykonanie obowiązków wynikających z OWS nie był znany w momencie potwierdzania zamówienia przez Dostawcę. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wyjaśniają, zdarzenia takie jak epidemie i konflikty zbrojne mogą stanowić przypadki siły wyższej w zakresie w jakim zmieniają sytuację gospodarczą w porównaniu do stanu na dzień potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę. W szczególności mogą być przypadkami siły wyższej ewentualne wprowadzone obostrzenia sanitarne lub przypadki przerwania łańcuchów dostaw ze względu na sytuację wojenną.

H. RODO

1. Pomiędzy stronami nie będą przekazywane żadne dane osobowe. Jeżeli jednak miałoby dojść do przekazania danych osobowych, strony zawrą uprzednio pisemne porozumienie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.

2. Klauzula informacyjna Dostawcy przeznaczona dla reprezentantów Kupującego, jego pełnomocników, pracowników, i/lub innych osób, do których danych osobowych Dostawca uzyska dostęp jest dostępna pod adresem: https://www.hubergroup.com/pl/pl/privacy . Kupujący zobowiązuje się udostępnić klauzulę informacyjną Dostawcy osobom wskazanym w zdaniu poprzednim.

 

I. Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących drugiej strony oraz udostępnionej danej stronie informacji technicznych, technologicznych lub innych posiadających wartość gospodarczą, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczonych przez drugą stronę jako poufne lub zastrzeżone. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zakazu: ujawniania, przekazywania osobom trzecim oraz wykorzystywania informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do jakichkolwiek innych celów niż dla prawidłowego wykonania obowiązków kontraktowych Stron. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres współpracy stron oraz przez okres 3 lat po jej zakończeniu.

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania nawzajem o każdej zmianie adresów. Wszelkie oświadczenia woli i zawiadomienia wysłane na ostatnio podany adres będą uznawane za skutecznie złożone.

3. Strony będą dążyć do rozstrzygania w drodze porozumienia sporów wynikających bądź pozostających w związku z umowami zawartymi na podstawie niniejszych OWS. Wszystkie ewentualne spory wynikające z przyjęcia OWS i wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

4. Dla wykładni i stosowania OWS zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.